Centralny Ośrodek Medycyny sportowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej coms.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wynik analizy (ocena dostępności)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Soćko, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 3179909. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie (02-091), ul. Żwirki i Wigury 63A.

SP ZOZ COMS w Warszawie jest zlokalizowany na terenie Dziecięcego Szpitala Klinicznego na poziomie -1F.

1. Podjazd o łagodnym nachyleniu usytuowany przy głównym wejściu od ul. Nielubowicza - wejście do Dziecięcego Szpitala Klinicznego.
2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na korytarzu ogólnodostępnym, wyposażona w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku.
3. Wszystkie windy w szpitalu przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz wyposażone w mówiący system informacji i alfabet Braille'a.
4. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem i zlokalizowane są na parkingu przed wejściem głównym do Szpitala przy ul. Nielubowicza (4 miejsca) oraz w podziemnym parkingu na poziomie -2 (4 miejsca).
5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

SP ZOZ COMS filia w Gdyni jest zlokalizowana jest na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu.

1. Podjazd o łagodnym nachyleniu usytuowany przed głównym wejściem do przychodni od ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni.
2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na korytarzu ogólnodostępnym, wyposażona w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku.
3. Przychodnia znajduje się na jednym poziomie; w budynku nie ma wind.
4. Miejsca parkingowe (3 miejsca) dla osób niepełnosprawnych są oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem i zlokalizowane są na parkingu przed wejściem głównym do Przychodni przy ul Olimpijskiej 5/9 w Gdyni
5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Informacje dodatkowe, skróty klawiaturowe

Witryna Centralnego Ośrodka Medeycyny Sportowej www.coms.pl została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacycjnych i różnych przeglądarkach.
Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w lewym górnym rogu).
Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu i innymi skrótami klawiszowymi innych przeglądarek.
Poniższa tabela zawiera skróty klawiszowe stosowane w serwisie coms.pl


Skróty klawiszowe
Funkcja Klawisz skrótu
Przejdź do strony głównej 1
Przejdź do strony Dostępność d
Przejdź do strony Kontakt 9
Przejdź do Aktualności 4
Przejdź do Panelu Pacjenta 3

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

Kombinacje klawiszy
Przeglądarka Kombinacja klawiszy
(system Windows)
Kombinacja klawiszy
(system Mac)
Chrome

Alt + Klawisz skrótu, albo

Alt + Shift + Klawisz skrótu

Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu
Firefox Alt + Shift + Klawisz skrótu Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu
Internet Explorer Alt + klawisz skrótu, następnie puść i wciśnij Enter brak przeglądarki
Opera 12

Shift + Esc + klawisz skrótu

Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu

Opera 15 i wyżej

Alt + Klawisz skrótu, albo

Alt + Shift + Klawisz skrótu

Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu
Safari 3 Alt + Klawisz skrótu Ctrl + Klawisz skrótu
Safari 4 i wyżej Alt + Klawisz skrótu Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu