KURS PSYCHOSPOŁECZNE PROBLEMY SPORTU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

W dniach 1-2 lipca 2019 roku odbędzie się kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizującyc się według modułowego programu specjalizacji w zakresie medycyny sportowej  pt. "Psychospołeczne problemy sportu i aktywności fizycznej", którego organizatorem jest COMS filia w Gdyni.MIEJSCE KURSU:
Sala konferencyjna STADION MIEJSKI W GDYNI ul. Olimpijska 5

ZGŁOSZENIA:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na kursy - dostępny na stronie CMKP

Kierownik Naukowy: dr Marek Graczyk
Kierownik Administracyjny: mgr Maria Agnieszka Niewiadomska


Dzień 1 (1.07.2019 poniedziałek)
9:00 - 9:30
Wprowadzenie. Organizacja kursu.
9:30 - 11:15
(wykład) Rys historyczny psychologii sportu i aktywności fizycznej. Organizacje ISSP oraz FEPSAC i ich aktywność. Międzynarodowe i krajowe projekty oraz programy w psychologii sportu (m.in. SIOKO). Zespół szkoleniowy i zasady jego budowa. Grupa sportowa i jej dynamika. Socjometria i socjogram. Komunikacja werbalna i nie- , w zespole sportowym. Zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz sposoby im przeciwdziałania. Trening asertywności.
11:15 - 11:30
Przerwa kawowa
11:30 - 12:45
(wykład) Psychospołeczne problemy rywalizacji sportowej. Analiza psychologicznej sytuacji startowej sportowca. Sytuacja Facylitacji społecznej, jej obciążenia, przeciążenia i zagrożenia. Korzystne i nie- stany przedstartowe oraz startowe (fobie startowe, hiper-, hipomobilizacja).
12:45 - 14:00
Przerwa obiadowa
14:00 - 15:45
(ćwiczenia) Zagadnienia różnic indywidualnych. Osobowościowe determinanty osiągnięć sportowych. NEO-FFI, MBTI wymiary temperamentalne, inteligencja oraz zdolności (diagnostyka), czynniki wolicjonalno- charakterologiczne oraz postawy psychospołeczne.
15:45 – 16:00
Przerwa kawowa
16:00 - 17:00
(wykład) Zagadnienia różnic indywidualnych. Osobowościowe determinanty osiągnięć sportowych. Wymiary temperamentalne, inteligencja oraz zdolności (diagnostyka), czynniki wolicjonalno- charakterologiczne oraz postawy psychospołeczne. Wpływ rodziny  kształtowanie prawidłowych i nie postaw prosportowych i prozdrowotnych (diagnostyka). Rodziny prawidłowo funkcjonujące, dysfunkcjonalne oraz patologiczne i ich wpływ na rozwój psychospołeczny sportowca.
Inteligencja emocjonalna, kompetencje osobiste i społeczne, umiejetności psychospołeczne (diagnoza i monitoring), poczucie umiejscowienia kontroli (diagnostyka wewnątrz i zewnątrzsterowności).


Dzień 2 (02.07.2019 wtorek)
8:00 – 9:30
(ćwiczenia/wykład) Kształtowanie IPOGS (Integralnej Postawy Optymalnej Gotowości Startowej). Funkcjonowanie kognitywne i procesy poznawcze. Optymistyczny i nie- , styl atrybucji oraz wyuczona bezradność sportowca. Pogotowie werbalne, mowa wewnętrzna, afirmacje sportowe oraz zasady konstrukcji tekstu  startowego.
9:30 – 9:45
Przerwa kawowa
9:45 – 11:30
(wykład) Rozwojowa psychologia sportu. Fazy rozwoju sportowego w aspekcie psychologicznym. Kształtowanie motywacji wewnętrznej na etapie szkolenia początkowego (metoda „empowering coaching“). Diagnoza wg skali SMS. Teoria tranzakcji w sporcie. Podwójna (dwutorowa) kariera w sporcie (projekty „OKO“ i „GEES“. „Fair play“ a patologia psychospołeczna w sporcie.
11:30 – 12:45
(wykład/ćwiczenia) Sprawność psychomotoryczna w sporcie powszechnym oraz wyczynowym (diagnoza, monitoring). Zagadnienia neuropsychologii w sporcie. Zaburzenia i deficyty rozwojowe: lateralizacja skrzyżowana, dysleksja, leworęczność patologiczna, ADHD i inne.
12:45 – 13:45
Przerwa obiadowa
13:45 – 15:00
(ćwiczenia/wykład) Psychologiczny Trening Sportowy (PTS). Metody, techniki stosowane w treningu mentalnym. Trening uważności,  Trening progresywnej relaksacji mięśniowej, Trening autogenny (w adaptacjach sportowych M. Graczyka). Trening ideomotoryczny. Wizualizacja i symulacja startu. Biofeedback. Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym“.
Urazy i kontuzje psychofizyczne w sporcie. Rehabilitacja oraz wsparcie mentalne sportowca w okresie rehabilitacji i rekonwalescencji. Diagnoza i terapia zburzeń psychospołecznych.
15:00 – 15:30
Zaliczenie kursu:
Zaliczenie pisemne, interpretacja profilu osobowości.